ร่วมงานกับเรา

ถ้าชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลาทำงานกึ่ง Research & Develop คลุกคลีกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถ้าคุณมีบุคลิกตามนี้ มาร่วมงานกับเรา!

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

JOB DESCRIPTION

 • ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ Research & Development โปรเจ็ค

QUALIFICATION

 • สัญชาติไทย
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในด้าน Machine Learning, Artificial Intelligence, Big Data, Image Processing, Text Mining และ Computer Vision จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านต่างๆ เช่น Python, VB, C#, C++, PHP, HTML, Java, Android, Spark, MySQL, Linux จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอย่างมาก
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ขยัน เป็นตัวอย่างที่ดี และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และทำงานเป็นทีม

 

JOB DESCRIPTION

 • พัฒนาระบบโดยใช้ C#
 • แก้ไขปัญหาในแอปพลิเคชันที่มีอยู่หรือได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

QUALIFICATION

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การการเขียนโปรแกรมภาษา C# และ Framework ต่างๆ
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Database เช่น MySQL หรือ MS SQL
 • หากรู้จักหรือมีประสบการณ์การใช้ Node.js จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอย่างมาก
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

 

JOB DESCRIPTION

 • พัฒนาระบบโดยใช้ PHP
 • แก้ไขปัญหาในแอปพลิเคชันที่มีอยู่หรือได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

QUALIFICATION

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี ในการพัฒนาและเขียนโค้ดโปรแกรม (3 ปีขึ้นไปสำหรับ Senior PHP Programmer)
 • มีประสบการณ์การใช้งาน PHP, HTML, CSS, JavaScript และ jQuery
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Database เช่น MySQL หรือ MS SQL
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ MVC (Model–View–Controller)
 • หากมีประสบการณ์การใช้ Framework หรือ CMS มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์การใช้ Laravel (Version 5 ขึ้นไป) หรือ HTML5 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอย่างมาก
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

 

JOB DESCRIPTION

 • พบปะพูดคุยกับลูกค้าเพื่อเก็บ Requirements และสรุปเป็นเอกสารให้ทีมพัฒนาโปรแกรม
 • สรุปรายงานการประชุมเพื่อช่วย Project Manager บริหารโครงการ
 • ทำการรับและส่ง Email เพื่อสื่อสารกับลูกค้าหรือทีมงานได้
 • สามารถทำความเข้าใจปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

QUALIFICATION

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้าน System Analysis & Design อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำความเข้าใจและเขียนเอกสารเชิง Requirements เช่น UML, DFD, ERD ได้
 • สามารถจัดการกับ Change Requirements ได้
 • สามารถใช้งาน Microsoft Project หรือโปรแกรมที่ใกล้เคียงได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการพูดคุยติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียน email ได้อย่างมีประสิทธิภาพ